This part is a kind of semiconductor called THX202H.

Function of this product has Switching power supply controller IC.

Manufacturers : THX

Image and pinout :

THX202H image and datasheet pinoutSome of the text within the PDF file :

THXTHXTHXTHX THXTHXTHXTHXTHX DataSheet THXTHXTHXTHXTHX ·¢ÐÐÈÕÆ £º 2006.8.1 Îĵµ±àºÅ £º SPEC202H0608A1 THXTHXTHXTHX THXTHXTHXTHXTHX THX202H ¡¾ ¿ª¹ØµçÔ´¿ØÖÆÆ÷¼¯³Éµç· ¡¿ THX Micro-elec. ͨ »ªÐ¾Î¢µç×Ó THX202H ¸ßÐÔÄܵçÁ÷ģʽ PWM¿ª¹ØµçÔ´¿ØÖÆÆ÷ °æ±¾ÀúÊ· ÈÕÆÚ 2005 £® 9£® 1 2006 £® 8£® 1 °æ±¾ËµÃ÷ µÚÒ»°æ ÐÞ¶©°æ £¬ Ôö¼ÓÄÚÈÝ £¬ ÍêÉƲÎÊý ÐÞ¶© °æ±¾ WB,ChenA James B Ŀ¼ ¸ÅÊö ¡¢ Ìص㠡¢ Ó¦ÓÃÁìÓò · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · [ ... ]


THX202H PDF Datasheet Download

2017/10/09 21:36 2017/10/09 21:36